Notulen van de ledenvergadering van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bergentheim,
gehouden op 14-09-2020 bij Veur Mekaar Bergentheim.

Notulen van de ledenvergadering van Begrafenisvereniging De Laatste Eer Bergentheim, gehouden op 14-09-2020 bij Veur Mekaar Bergentheim.

Opening:
De voorzitter Richard Olthof opent de vergadering (via skype) en heet iedereen van harte welkom op deze vergadering.

Presentielijst:
Henny ter Wijlen is met kennisgeving afwezig. Richard Olthof volgt de vergadering via skype. Er is 1 lid aanwezig.

Notulen:
De notulen van de ledenvergadering d.d. 05-03-2019 worden gelezen en akkoord bevonden.

Zaken uit de notulen:
Het contract met dhr. Kompagnie over de moestuin wordt opgesteld.

Ingekomen stukken en mededelingen:
Geen

Behandeling agendapunten:

-        Jaarverslag 2019: Het verslag wordt voorgelezen. Bijzonderheden 2019: de rente inkomsten zijn vervallen.

-        Financieel jaarverslag 2019: Dit wordt duidelijk uitgelegd door de penningmeester. We hebben een normaal financieel jaar gehad.
         Er zijn geen bijzondere kosten geweest.
         Het ledenaantal is constant. Er zijn weinig kosten aan de aula, maar of de aula nog rendabel is? Deze discussie moet nog gevoerd worden in het bestuur.

-        Verslag kascontrolecommissie: Deze is uitgevoerd door dhr. A.D. de Lange en dhr. A. Stoeten.
         De kas is gecontroleerd en goed bevonden.

-        Begroting 2021: Deze wordt uitgelegd door de penningmeester. Door het wegvallen van de rentevergoeding zijn er minder inkomsten.
         Het bestuur bekijkt hoe dit opgevangen kan worden.

-        Contributie: Het voorstel van het bestuur is om de contributie te verhogen met € 1,00. Dit om het wegvallen van de rente-inkomsten enigszins op te vangen.
         De uitkering blijft gelijk. Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
         De kosten voor een persoonlijk lid in 2020 worden € 37,-. Een gezinslidmaatschap kost € 74,-. De kosten zijn al geïnd op 1 april,
         hier is geen reactie op gekomen.

-        Uitkering bij begrafenis: De uitkering blijft gelijk aan 2018. € 2.200,- voor leden en € 1.865,- voor leden van de oude begrafenisvereniging Oud-Bergentheim.
         Voor kinderen t/m 17 jaar is de uitkering € 1.700,-. De uitkering voor eenlevenloos geboren baby (prematuur) is € 850,-.

-        Bestuursverkiezing: Hendri Flim en Marja Veneman zijn aftredend en herkiesbaar. Ze worden alle twee herkozen voor 4 jaar.

Rondvraag:
Henk Hakkers vraagt om een overzicht van de kosten van een begrafenis. De kosten worden geschat op 5.500,- tot 7.000,- euro.

Verder geen vragen.

Sluiting:
De voorzitter bedankt een ieder voor de komst, sluit de vergadering en wenst iedereen wel thuis.